Đồ án Quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Phú giai đoạn 2007 – 2015

Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã nêu rõ: “ Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả”. Quy hoạch đất đai có vai trò rất quan trọng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính pháp lý của một hệ thống các biện pháp kỹ thuật, kinh tế - xã hội để hình thành các phương án tổ chức lại việc sử dụng đất đai theo pháp luật Nhà nước, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của tất cả các ngành, các lĩnh vực cũng như sinh hoạt của mọi người có hiệu quả nhất. Như vậy, có thể thấy rằng quy hoạch sử dụng đất không chỉ góp phần đáp ứng những nhu cầu cần thiết về đất đai của quá trình phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, mà nó còn là một công cụ quản lý của Nhà nước, thông qua đó Nhà nước điều chỉnh các mối quan hệ đất đai, thiết lập chế độ sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý nhất. Việc quy hoạch sử dụng đất- nhất là quy hoạch sử dụng đất cấp xã - không chỉ xác lập sự ổn định về mặt pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đầu tư phát triển kinh tế mà nó còn góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo ra sự phát triển bền vững của vùng. Chính vì vậy nên việc quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ- Hà Tây) trong giai đoạn tới là vô cùng cần thiết. Trong những năm vừa qua, tình hình sử dụng đất của xã đã tương đối ổn định, nhưng vẫn còn nhiều bất cập do tính hợp lý trong phân bố đất đai chưa cao, do đó chưa phát huy hết thế mạnh của địa phương, thậm chí còn gây khó khăn, hạn chế cho sự phát triển chung của vùng. Xuất phát từ quan điểm trên chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Phú giai đoạn 2007 – 2015”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC