Đồ án Sử dụng ảnh hàng không để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000

Bản đồ địa hình là hình ảnh thu nhỏ được khái quát hóa và biểu thị bằng những nguyên tắc toán học nhất định bề mặt trái đất lên mặt phẳng. Trên bề mặt phẳng đó thể hiện sự phân bố hiện trạng và mối quan hệ giữa các đối tượng tự nhiên và xã hội khác với độ chính xác và mức độ chi tiết tương đối giống nhau, các yếu tố này phần lớn giữ được hình dạng, kích thước theo tỷ lệ bản đồ, đồng thời giữ được tính chính xác hình học của ký hiệu và tính tương ứng địa lý của các nội dung. Trong thực tế, bản đồ địa hình biểu thị một dạng thông tin bất kỳ nào đó có thể xem được, đặc biệt là với những thông tin thể hiện tính chất, trạng thái của một đối tượng nào đó. Những tính chất cơ bản của bản đồ địa hình là tính trực quan, tính thông tin, tính đo đạc. Bằng bản đồ địa hình người sử dụng có thể tìm ra quy luật của sự phân bố các đối tượng và hiện tượng trên bề mặt trái đất, từ bản đồ người ta có thể xác định được các trị số như: tọa độ, độ cao, độ dài. Các yếu tố quan trọng khi sử dụng bản đồ địa hình là: nội dung, tỷ lệ, lưới chiếu, thời gian thành lập, hiệu chỉnh. Bản đồ địa hình bao gồm nhiều tỷ lệ khác nhau, trong đó: + Bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ gồm: 1/50.000, 1/100.000 + Bản đồ địa hình tỷ lệ trung bình gồm: 1/10.000, 1/25.000 + Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn gồm: 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 Bố cục của bản đồ là sự thể hiện nội dung, cơ sở toán học, các yếu tố hỗ trợ và bổ sung. + Sự thể hiện nội dung bản đồ là các thông tin về hiện tượng, đối tượng được biểu thị trên bản đồ. Đó là sự phân bố các tính chất, sự biến đổi, quan hệ theo thời gian.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC