Đồ án Thiết kế bộ đếm tần số

Thế kỉ XXI là thế kỉ của sự bùng nổ công nghệ thông tin và sự phát triển vƣợt bậc của các ngành khoa học kĩ thuật. Kĩ thuật điện tử là một trong những ngành kĩ thuật nhƣ thế. Sự phát triển của kĩ thuật điện tử gắn liền với sự phát triển của kĩ thuật vi điều khiển. Ngày nay, kĩ thuật vi điều khiển đƣợc ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kĩ thuật và đời sống xã hội, đặc biệt trong kỹ thuật tự động hóa và điều khiển từ xa. Hiện tại, vi điều khiển (VĐK) đã rất phổ biến ở Việt Nam và đƣợc ứng dụng rất nhiều. Tuy nhiên, để có thể tìm hiểu rõ hơn về vi điều khiển và tìm hiểu một ứng dụng cụ thể của nó em đã thực hiện đề tài “THIẾT KẾ BỘ ĐẾM TẦN SỐ”. Đồ án của em gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1. Tổng quan về VĐK và hiển thị LCD. Chƣơng 2. Thiết kế bộ đếm tần số. Chƣơng 3. Phần mềm điều khiển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC