Đồ án Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp

Trong mọi ngành sản xuất hiện nay, các công nghệ tiên tiến, các dây truyền, thiết bị hiện đại đã và đang thâm nhập vào nƣớ c ta, những công nghệ mới, những dây truyền sản xuất, thiết bị hiện đại đã góp phần tích cực thúc đẩy sự công nghiệp hoá đất nƣớc. Các máy móc, dây truyền thiết bị trong mọi lĩnh vực đa phần hoạt động nhờ điện năng thông qua các thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng, nhiệt năng.Việc điều các quá trình chuyển đổi này trong các may với mục đích khác nhau cũng ngày càng đa dạng phức tạp.Trong đó, ngành Điện đóng vai rất quan trọng .Ngày nay do ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ sản xuất các thiêt bị điện tử ngày càng hoàn thiện. Nên việc phát triển tự động hoá có những bƣớc tiến vƣợt bậc. Tự động hoá đƣợc áp dụng cho từng may từng bộ phận sản xuất, rồi tiến tới áp dụng cho toàn bộ quá trình sản xuất nhƣ hiện nay. Việc áp dụng tự động hoá vào ngành sản xuất giúp chúng ta có thể tạo ra một khối lƣợng sản phẩm lớn đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật đề ra: Độ chính xác cao, chất lƣợng kĩ thuật tốt, giảm chi phí sản xuất, giảm các loại tổn hao đầu vào đầu vào, vốn đầu tƣ.Trên cơ sở đó nâng cao sức cạnh tranh của sản xuất. Đƣợc sự cho phép và hƣớng dẫn tận tình của GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn trƣởng bộ môn Điện tự công nghiệp trƣờng ĐH Dân lập Hải Phòng, ThS Nguyễn Trọng Thắng chủ nhiêm đề tài “ Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệp ” và các thầy cô giáo trong bộ môn Điện tự động công nghiệp em đã bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện đề tài “ Thiết kế hệ truyền đông điện một - 2 -chiều điều chỉnh tốc độ động cơ ứng dụng bộ điều khiển vạn năng ” do GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hƣớng dẫn chính. Đề tài gồm những nội dung chính sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC