Đồ án Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại

Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con ngƣời chúng ta. Chính vì những ƣu điểm vƣợt trội của nó so với các nguồn năng lƣợng khác (nhƣ: dễ chuyển thành các dạng năng lƣợng khác, dễ truyền tải đi xa, hiệu suất cao ) mà ngày nay điện năng đƣợc sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, Cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình. Có thểỷ nói rằng ngày nay không một quốc gia nào trên thế giới không sản xuất và tiêu thụ điện năng, và trong tƣơng lai thì nhu cầu của con ngƣời về nguồn năng lƣợng đặc biệt này sẽ vẫn tiếp tục tăng cao. Trong những năm gần đây, nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội. Số lƣợng các nhà máy công nghiệp, các hoạt động thƣơng mại, dịch vụ, gia tăng nhanh chóng, dẫn đến sản lƣợng điện sản xuất và tiêu dùng ở nƣớc ta tăng lên đáng kể và dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Do đó mà hiện nay chúng ta đang rất cần đội ngũ những ngƣời am hiểu về điện để làm công tác thiết kế cũng nhƣ vận hành, cải tạo và sửa chữa lƣới điện nói chung, trong đó có khâu thiết kế hệ thống cung cấp điện. Cùng vơí xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là vịêc mở rộng quan hệ quốc tế, ngày càng có thêm nhiều nhà đâu tƣ nƣớc ngoài đến với chúng ta. Do vậy mà vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thiết kế các hệ thống cung cấp điện một cách có bài bản và đúng quy cách, phù hợp với các tiêu chuẫn kỹ thuật hiện hành. Có nhƣ thế thì chúng ta mới co thể theo kịp với trinh độ của các nƣớc. Qua thời gian học tập và thực tập tại Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại, em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp "Thiết kế cấp điện tự dùng cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại". Để thực hiện nhiệm vụ đề tài đặt ra, đó là đi sâu tính toán thiết kế để tìm ra phƣơng pháp cấp điện tối ƣu nhất cho Công Ty Nhiệt Điện Phả Lại. 2 Trong thời gian thực hiện đề tài em đã đƣợc sự giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tình của các thầy cô trong Khoa Điện - Điện Tử TĐHDL Hải Phòng cùng các bạn trong lớp và trực tiếp là thầy Th.S Đặng Hồng Hải em đã hoàn thành xong đề tài tốt nghiệp của mình. Song bản thân em còn nhiều hạn chế về kiến thức và thực tiễn, cần phải học hỏi nhiều do đó đồ án tốt nghiệp còn có những sai sót và chƣa thật đầy đủ. Vì vậy, kính mong các thầy cô giáo đƣa ra ý kiến để em có thể rút kinh nghiệm, tăng khả năng chuyên môn của mình, khi ra trƣờng em có thể đảm nhiệm những công việc đƣợc yêu cầu. Đồ án đƣợc trình bày gồm các nội dung chính sau: Chƣơng 1: Tổng quan về cung cấp điện cho hệ thống tự dùng của Công ty Chƣơng 2: Xác định phụ tải tính toán của các bộ phận trong hệ thống tự dùng và của cả nhà tự dùng Chƣơng 3: Thiết kế mạng hạ áp cho nhà tự dùng của Công ty Chƣơng 4: Thiết kế hệ thống tự động bù cosφ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC