Đồ án Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

Độ vượt cao an toàn của vách máng so với mực nước cao nhất trong máng:  = 0,5m Tải trọng gió: qg = 1,2 kN/m2 Gió đẩy: Hệ số kgió đẩy = 0,8 Gió hút: Hệ số kgió hút = 0,6 Cầu máng thuộc công trình cấp III Dung trọng bê tông: b = 25 kN/m3 Bề rộng vết nứt giới hạn: angh = 0,24 mm Độ võng cho phép: [f/l] = 1/500 Tải trọng người đi:qng=200 kG/m2= 2 kN/m2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC