Đồ án Thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

Kênh dẫn nước N đi qua một vùng trũng. Sau khi tính toán và so sánh các phương án: xi phông, kênh dẫn, cầu máng. chọn phương án xây dựng cầu máng bằng BTCT. Dựa vào điều kiện địa hình, tính toán thuỷ lực và thuỷ nông, người ta đã xác định được các kích thuớc cơ bản của cầu máng và mức nước yêu cầu trong cầu máng như sau: Chiều dài máng L = 34 m Bêtông M200 Bề rộng máng B = 3,7 m Loại cốt thép nhóm CII Cột nước lớn nhất trong máng Hmax = 1,9m Số nhịp n = 6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC