Đồ án Thiết kế dao, phương pháp và quá trình cắt gọt

Trong thời đại hiện nay ngành cơ khí có vai trò to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trong cơ khí gia công, thì gia công bằng cắt gọt chiếm tỷ trọng lớn khi chế tạo các chi tiết máy nói riêng và các máy móc thiết bị nói chung. Những hiểu biết về gia công bằng cắt gọt là cơ sở để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong chế tạo cơ khí. Trong quá trình đào tạo của trường, học sinh - sinh viên được học chuyên môn về gia công bằng cắt gọt, và được nhận đồ án môn học. Thông qua việc làm đồ án môn học, học sinh - sinh viên nâng cao được trình độ hiểu biết của mình biết trình tự thiết kế dao, phương pháp và quá trình cắt gọt tạo điều kiện để nâng cao năng suất cắt và chất lượng của quá trình gia công, vì chất lượng của bề mặt gia công sau cắt gọt là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả cuối cùng của quá trình gia công.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC