Đồ án Thiết kế đập đất

I. Nhiệm vụ công trình Hồ chứa nước H trên sông S đảm nhiệm vụ sau: 1. Cấp nước tưới cho 1650 ha ruộng đất canh tác 2. Cấp nước sinh hoạt cho 5000 dân 3. Kết hợp nuôi cá ở lòng hồ, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái và phục vụ du lịch II. Các công trình chủ yếu ở khu đầu mối 1. Một đập chính ngăn sông 2. Một đập tràn tháo lũ 3. Một cống đặt dưới đập để lấy nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC