Đồ án Thiết kế điều khiển cánh tay hàn điểm tự động bằng PLC S7 200

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và tin học ứng dụng đã thúc đẩy sự phát triển của ngành tự động hóa lên một tầm cao mới. Trong các nhà máy, xí nghiệp yêu cầu về chất lƣợng của sản phẩm ngày càng cao, yêu cầu về số lƣợng của sản phẩm ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, yêu cầu về sức lao động của công nhân cần phải giảm xuống tối thiểu. Chính vì vậy mà việc áp dụng tự đông hóa vào các nhà máy,xí nghiệp là một ƣu thế nổi trội trong thời điểm hiện tại. Vấn đề này đã đòi hỏi con ngƣời, những nhà nghiên cứu không dừng lại ở đó, nhiều thiết bị, phần mềm ra đời chuyên phục vụ cho ngành công nghiệp, tính năng ƣu biệt luôn đƣợc nâng cao. Một trong những thiết bị phải kể đến đó là bộ PLC. Với khả năng ứng dụng và nhiều ƣu điểm nổi bậc, PLC ngày càng thâm nhập sâu rộng trong nền sản xuất. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, nên chúng ta cần nghiên cứu, tìm hiểu về PLC, nhằm góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Xuất phát từ thực tế và nền tảng kiến thức đã đƣợc học tại nhà trƣờng nên em đã chọn “Thiết kế điều khiển cánh tay hàn điểm tự động bằng PLC s7 200” làm đề tài tốt nghiệp của mình. Quá trình thực hiện là điều kiện tốt nhất để học hỏi them về kinh nghiệm xây dựng một mô hình sản xuất và phƣơng pháp lập trình điều khiển bằng PLC. Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm thực tế, vừa tìm hiểu, vừa học hỏi trong quá trình thực hiện, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến quý báo của thấy cô, anh chị và các bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC