Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng Phong

Nước ta đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Do yêu cầu phát triển của đất nƣớc thì điện năng cũng phát triển để theo kịp nhu cầu về điện. Để có thể đƣa điện năng tới các phụ tải cần xây dựng các hệ thống cung cấp điện cho các phụ tải này. Lĩnh vực cung cấp điện hiện là một lĩnh vực đang có rất nhiều việc phải làm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất, truyền tải điện năng nói chung và thiết kế cung cấp điện nói riêng. Trong nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, em đƣợc phân công về phần thiết kế cung cấp điện. Đƣợc sự hƣớng dẫn, giảng dạy nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong bộ môn và đặc biệt là của thầy Th.s Nguyễn Đức Minh, em đã hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bản đồ án của em có thể còn nhiều sai sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy, cô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC