Đồ án Thiết kế hệ thống sấy thóc

(Bản scan) Khối hạt bao gồm nhiều hạt tạo thành. Do đó, ngoài tính chất riêng lẻ của từng hạt thóc, khối thóc còn có những đặc thù mà từng hạt riêng lẻ không có. Cụ thể là tính không đồng đều về độ ẩm nhiệt độ, chất lượng thóc như thóc chưa chín đều, thóc lép và tạp chất lẫn vào khi thu hoạch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC