Đồ án Thiết kế hố chứa nước Đăm Bri

Nền gồm đá xâm nhập Granit hạt trung – thô, đá biến chất, đá sừng quaczit và đá bazan. Chúng đều thuộc loại đá cứng. Trầm tích đệ tứ bao gồm : đất aluvi ở lòng sông suối, bãi bồi và bậc thềm; deluvi-eluvi và eluvi Đất nền : aluvi, deluvi, eluvi; trong đó đất eluvi có 3 loại: đất trên nền đá granit, trên nền đá sừng và trên nền đá bazan Đới phá hủy kiến tạo: ở khu đầu mối Đa M’Bri có các đới phá hủy kiến tạo bậc II, IV mà thực chất là các đới cà nát. Đới cà nát là đất đá lẫn dăm sạn, chiều rộng khoảng 1m cho đới bậc II và 3m cho đới bậc IV. Đới ảnh hưởng là đới nứt nẻ tăng cao chiều rộng 10m cho đới bậc IV và 15-20m cho đới bậc III. Đới nứt nẻ tăng cao phụ thuộc vào chúng phân bố ở trong đới nào mà có các chỉ tiêu riêng biệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC