Đồ án Thiết kế lưới khống chế các cấp từ địa chính cơ sở tới lưới địa chính phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 tại huyện Cần Đước theo quy phạm kỷ thuật và tiêu chuẩn ngành

-Huyện Cần Đước Tỉnh Long An là một Huyện đang phát triển về nhiều mặt,do đó nhu cầu cấp thiết là phải thành lập bản đồ địa chính nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch,quản lý đất đai,xây dựng các công trình giao thông,các công trình xây dựng dân dụng nhằm từng bước nâng cao cơ sở hạ tầng,phát triển kinh tế văn hoá,xã hội của khu vực này. *Bản đồ địa chính được thành lập nhằm mục đích: -Đăng ký đất đai,làm cơ sở cho việc cấp GCNQSDĐ. -Làm tài liệu theo dõi ghi nhận,chỉnh lý biến động đất đai,nhà ở,các công trình biến động theo thời gian. -Lập quy hoạch xây dựng các khu phố,quy hoạch công nghiệp,quy hoạch mở rộng các khu dân cư,đồng thời còn có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho các công tác khác của ngành xây dựng,thuỷ lợi,năng lượng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC