Đồ án Thiết kế máy cắt dây đồng đường kính lớn nhất 3,8mm năng suất 2000m/giờ phục vụ chế tạo cuộn dây 1 pha, 3 pha trong công tơ điện 1 pha, 3 pha tại tổng công ty thiết bị điện Việt Nam

Chế tạo máy l à một ngành khoa h ọc đóng vai tr ò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị công cụ cho các ng ành khác như: công nghi ệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải V ì vậy, phát triển khoa học kỹ thuật trong ng ành chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu trong chiến l ược Công nghiệp hóa –hiện đại hóa đất n ước. Với nhiệm vụ đ ược giao là “Thiết kế máy cắt dây đồng đ ường kính lớn nhất 3,8mm năng xuất 2000m/giờ phục vụ chế tạo cuộn dây 1 pha, 3 pha trong công tơ đi ện 1 pha, 3 pha tại tổng c ông ty thiết bị điện Việt Nam ” Nội dung bao gồm: - Giới thiệu về xưởng cơ khí của tổng công ty thiếtbị điệnViệtNam - Tìm hiểu tính năng, cấu tạo, tác dụng của máy. - Thiết kế kỹ thuật của thiết bị. - Lập quy trình gia công chi ti ết điển hình. - Kết luận và đề xuất ý kiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC