Đồ án Thiết kế máy khoan đứng

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN 1: Chọn và phân tích máy chuẩn 2 PHẦN 2: Thiết kế động học toàn máy 4 1- Hộp tốc độ 4 2- Hộp chạy dao 20 PHẦN 3: Thiết kế động lực học toàn máy 31 1- Công suất máy- Động cơ điện 31 2- Lập bảng tính sơ bộ 32 PHẦN 4: Thiết kế hệ thống điều kiển hộp chạy dao 43 1- Chức năng và yêu cầu đối với cơ cấu điều khiển 43 2- Kết cấu cơ cấu điều khiển 44 3- Tính toán thiết kế 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC