Đồ án Thiết kế móng cọc và móng băng

PHẦN TÍNH TOÁN CHO LỚP ĐẤT 2: Lớp này có 27 mẫu thử cụ thể; Hố khoan 1 có 10 mẫu ( 1-1, 1-3, 1-5, 1-7, 1-9, 1-11,1-13, 1-15, 1-17, 1-19) Hố khoan 2 có 10 mẫu ( 2-1, 2-3, 2-5, 2-7, 2-9, 2-11,2-13,2-15,2-17,2-19) Hố khoan 3 có 7 mẫu ( 3-3, 3-5, 3-7, 3-9, 3-11, 3-13,3-15). Do lượng mẫu thử n = 27 > 6 nên ta phải dùng phương pháp loại trừ để tính trung bình cho các mẫu thử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC