Đồ án Thiết kế nền móng

• Giả thyết độ sâu chôn móng : Df = 1.5 (m) • Giả thuyết chiều rộng móng: b= 2.6(m) • Giả thuyết chiều dài móng: l= 2.8(m) • Sử dụng đệm cát dày: hđ= 1,5(m) • Tiết diện cột (giả thuyết):

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC