Đồ án Thiết kế phần điện nhà máy điện gồm 5 tổ máy 63MW cung cấp điện cho phụ tải điện áp máy phát, điện áp trung 110KV và phát công suất thừa lên hệ thống

Căn cứ vào chỉ tiêu thiết kế của nhà máy ta xác định các phương án nối điện chính cho Nhà máy như sau Theo chương 1 ta có kết quả tính toán sau : Phụ tải địa phương Số đường dây: 6 képx4MWx1,5Km Smax = 27,586 MVA Smin = 19,310 MVA Phụ tải trung áp Số đường dây 4kép x 40MW STmax = 162,791 MVA S Tmin = 113,95 MVA Phụ tải tự dùng Stdmax = 31,5 MVA Stdmin = 26,775 MVA Phụ tải phát vào hệ thống SHTtmax = 174,632 MVA SHTtmin = 127,001 MVA Chọn sơ đồ nối điện chính của nhà máy là 1 khâu quan trọng trong quá trình thiết kế nhà máy điện . Các phương án vạch ra không những phải đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ mà còn vận hành sao cho đem lại hiệu quả kinh tế Ta có công suất dự trữ quay của hệ thống 312 MVA lớn công suất của bộ MFĐ-MBA nên ta dùng sơ đồ bộ máy phát điện máy biến áp Vì ta có PUf = 13 MW chiếm khoảng 26% PGđm số đường dây cung cấp cho phụ tải địa phương nhiều do vậy ta phải sử dụng thanh góp điện áp máy phát Số lượng máy phát ghép vào thanh góp điện áp máy phát sao cho khi có 1 máy phát điện ngừng làm việc thì máy phát còn lại phải đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải địa phương và tự dùng của nhà máy Vì trung tính của lưới điện 220KV và 110KV là lưới trung tính trực tiếp nối đất nên để liên lạc giữa 3 cấp điện áp ta dùng máy biến áp tự ngẫu có:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC