Đồ án Thiết kế Smart dictonary ( từ điển thông minh )

Ứng dụng: a) Bài toán: sử dụng cây nhị phân, các hàm của cây nhị phân tìm kiếm để cài đặt chương trình tra từ điển kết hợp 1 số chức năng về quản lý từ điển. Bộ dữ liệu gồm 2 từ điển:  từ điển thuật ngữ tin học: 1400 từ  từ điển chuyên ngành dầu khí: 10000 từ - chương trình chạy tốt trên DevC++ - chương trình sử dụng giao diện text, từ cần tra được nhập từ bàn phím b) Mô tả thuật toán: Lưu trữ dữ liệu từ điển được chia thành 2 file  File name.idx chứa từ và vị trí nghĩa (để cho đảm cho cây từ điển được cân bằng thì file dữ liệu vào không được sắp xếp theo ABC, mà được lưu theo thứ tự duyệt trước).  File name.dict chứa nghĩa lưu trữ nghĩa của mỗi từ trên 1 dòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC