Đồ án Thiết kế thân tháp điều áp

Mặt bằng thi công đặt giếng điều áp tương đối phúc tạp do đặt ỏ miền núi do vậy vânn chuyển be tông dất đá tương đối phúc tạp và khó khăn ã Đặc điểm địa hình: Địa hình trong khu vực có dạng sườn núi dốc từ 20-30º. Đường cấp phối dùng để thi công vận chuyển bê tông bằng xe ô tô trộn SB-92_1A có độ dốc i ≤ 15% không đi được trong điều kiện thời tiết trời mưa trơn. Khu vực thi công có độ cao tương đối lớn, nước phục vụ thi công phải bơm chuyển tới độ cao cột nước H nước = 90(m).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC