Đồ án Thiết kế và thi công hệ thống Điều khiển thiết bị từ xa bằng điện thoại di động dùng SMS

Ngành vi ễn thông đang đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh t ế của m ỗi quốc gia, nó giúp con người ti ến gần hơn vớ i n ền khoa học kỹ thu ật đang phát tri ển như vũ bão c ủa nhân loại hiện nay. Hệ thống truyền thông đã không ngừng phát triển từ cố đị nh sang di động. Con người có thể liên lạc với n hau dù ở bất cứ nơi đâu. Dựa vào đặt tính truyền tin xa và vận dụng đặt tính này, nhóm đã chọn đề tài: “Thiết k ế và thi công hệ th ống đ i ều khiển thi ết b ị t ừ xa bằng điện thoại di động dùng SMS”, nhằm cải tiến khoảng cách đi ều khiển trong công nghệ ngôi nhà thông minh hiện nay. Đề tài tuy còn đơn gi ản, thiết b ị điều khi ển không nhi ều, nhưng nhóm mong đây s ẽ là tài liệu bổ ích cho những ai quan tâm và mong muốn phát tri ển theo công nghệ đi ều khiển này. Nhóm cũng rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, các bạn sinh viên để cùng nhau có ki ến thức sâu hơn và có kinh nghi ệm tốt hơn trong vi ệc thi công phần cứng cho một mô hình đi ều khi ển hoàn chỉ nh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC