Đồ án Thông gió và giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xưởng may

Một xưởng may muốn hoạt động sao cho hiệu quả nhất khô ng chỉ đòi hỏi nguồn nhân lực, vị trí, kinh doanh, trang thiết bị mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện và môi trường làm việc. Vấn đề đặt ra là làm gì và làm như thế nào để nâng cao c hất lượng môi trường làm việc . Vì vậy nhó m c húng tôi chọn để tài“Thô ng gió & Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xưởng may ”. Với đề tài này c ác bạn có thể hiểu rõ hơn v ề thô ng gió, đồng thời có những giải pháp hợp lý khi thiết kế bố trí hệ thống thô ng gió nơi làm việc một các h kho a học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC