Đồ án Tìm hiểu hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh doanh du lịch dịch vụ trên toàn thế giới, Việt Nam đƣợc đánh giá là quốc gia có tiềm năng du lịch to lớn, không chỉ bởi hệ thống cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, sơn thủy hữu tình mà còn bởi vốn văn hóa tinh thần vừa đa dạng phong phú vừa độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc, ông cha ta đã tạo dựng và để lại những giá trị văn hóa vô cùng quý giá, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nƣớc. Tuy nhiên di sản văn hóa cũng rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất nhanh chóng. Đặc biệt trong những năm gần đây dƣới tác động của cơ chế thị trƣờng, của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đã dẫn đến sự biến đổi văn hóa của dân tộc. Sự tác động mạnh mẽ đó giúp cho các tộc ngƣời tiếp thu những tinh hoa văn hóa làm phong phú thêm vốn văn hóa của mình, nhƣng đồng thời cũng đứng trƣớc nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa tộc ngƣời. Bởi vậy chủ trƣơng xây dựng Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây viết tắt là Làng VHDL các DTVN) của Nhà nƣớc và ngành du lịch nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong sự phát triển toàn diện đất nƣớc, làm cho các giá trị văn hóa tiếp tục tỏa sáng trong xu thế giao lƣu hội nhập là thực sự cần thiết. Với vị trí thuận lợi, kết nối giao thông với nhiều tuyến giao thông đƣờng thủy, đƣờng bộ, đƣờng hàng không, lại tiếp giáp với nhiều điểm du lịch nổi tiếng nhƣ sân Golf Đồng Mô, Làng Việt cổ Đƣờng Lâm, khu công nghệ cao Hòa Lạc nên Bộ VHTT và DL cùng với UBND thành phố Hà Nội đã quyết định lựa chọn làng Đồng Mô thị xã Sơn Tây để xây dựng Làng VHDL các DTVN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC