Đồ án Tìm hiểu và vận hành BTS (ALCATEL) A9100 trong hệ thống GSM

(Bản scan) Mạng viễn thông tổ ong là một trong các ứng dụng kỹ thuật viễn thông có nhu cầu lớn và phát triển nhanh nhất. Ở châu Âu tồn tại một hệ thống tổ ong tương tự lớn. Tuy nhiên hầu hết các hệ thống này chỉ dùng trong nước, không sử dụng được điện thoại di động ngoài nước. Từ tình trạng này rõ ràng là cần có một hệ thống chung để sử dụng điện thoại di động rộng rãi trên toàn châu Âu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC