Đồ án Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng dựa trên công nghệ AJAX

Nhiệm vụ của đồ án Đồ án này tập trung nghiên cứu về công nghệ Ajax và ứng dụng của nó, trong đó tập trung vào các yếu tố sau:  Giới thiệu về AJAX, các công nghệ trong AJAX  Việc truyền và xử lý dữ liệu trong AJAX  Các framework cho phát triển ứng dụng web với AJAX  Xây dựng ứng dụng áp dụng AJAX Kết quả  Nêu lên quá trình phát triển của công nghệ Web và thế hệ Web 2.0  Tìm hiểu các công nghệ trong AJAX đó là CSS, DOM, XML và JavaScript  Nghiên cứu về đối tượng XMLHttpRequest, đây là trái tim của công nghệ AJAX  Nghiên cứu việc truyền và xử lí dữ liệu phía client cũng như server  Xây dựng ứng dụng với AJAX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC