Đồ án Tìm hiểu về các kỹ thuật chuyển mạch trong hệ thống viễn thông

Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong các mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để có thêm các kiến thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “TÌM HIỂU VỀ CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH TRONG HỆ THỐNG VIỄN THÔNG”. Với cách thức tiếp cận từ các vấn đề mang tính cơ sở tiến tới các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ, chúng em thực hiện bố cục bài viết thành 4 chương. Các chương này là những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chuyển mạch bao gồm các cơ chế hoạt động và kỹ thuật điều khiển hệ thống chuyển mạch, các giải pháp kỹ thuật chuyển mạch, giải pháp công nghệ cơ bản trong mạng viễn thông và mạng máy tính. Tiêu đề của các chương như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về kỹ thuật chuyển mạch Chương 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh Chương 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói Chương 4. Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC