Đồ án Tính toán chuyển động chương trình và thiết kế robot MMR

Cùng với sự phátt triển khônng ngừng của các ngghành khoaa học kỹ thuuật đặc biệt là lĩnh vực cơ khí, điện tử điều khiển vàà tin học đã làm cho robbot ngày àng có những chức năng gần giống như con người nhiều hơn, trong robot có các bộ phận như cơ cấu chấp hành, hệ dẫn động vvà hệ thốngg điều khiển. Cơ cấu chấp hành cũnng như cánnh tay chânn con người, hệ dẫn độnng chính làà các cơ bắp và được trái tim coon người tương ứng với động cơ đặt trong robot vận hànnh, hệ thống điều khiển là bộ nãão điểu khiiển mọi hoạt động của robot.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC