Đồ án Tốt ngiệp chuyên ngành tài chính kế toán trường bách khoa Hà Nội

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ. Kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước làm cho nền kinh tế cả nước nói chung và các doanh nghiệp, các tế bào của nền kinh tế quốc dân nói riêng có nhiều cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường cũng đặt ra nhiều thách thức hơn, khó khăn cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước. Cạnh tranh để tìm kiếm thị trường (cả đầu vào lẫn đầu ra) nhu cầu về vốn, chất lượng sản phẩm…. Do vậy các nhà quản lý doanh nghiệp phải hết sức linh hoạt trong quá trình tổ chức và quản lý để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp có vị thế trên thị trường. Để có những thông tin đúng đắn, chính xác nhằm đánh giá, điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi phải đánh giá đúng thực trạng về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố để từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu và những quyết định cần thiết nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh, đó là nhiệm vụ của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Quá trình sản xuất kinh doanh của ngành Chế tác đá nói riêng và vật liệu ngành xây dựng nói chung đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định, ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng sản phẩm qua hàng năm. Công ty sản xuất chế tác đá ngày càng mở rộng qui mô sản xuất để ra được nhiều sản phẩm, chất lượng sản phẩm ngày càng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC