Đồ án Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong thực phẩm

Chất hoạt động bề mặt là chất khi cho vào dung môi, sức căng bề mặt của dung môi giảm xuống. Phân loại chất hoạt động bề mặt: Theo bản chất ái nước: − Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm (Anionic surfactants) − Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương (Cationic surfactants) − Chất hoạt động bề mặt không mang điện tích (Non-ionic surfactants) − Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính (Amphoteric/zwitterionic surphactants) Theo bản chất nhóm kỵ nước: Phân loại nguồn cung cấp: − Gốc alkyl mạch thẳng thu từ acid béo tự nhiên. − Các alkyl mạch ngắn từ alcol − Các hydrocacbon dầu mỏ − Từ phản ứng Fischer

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC