Đồ án Vai trò của cơ quan giám sát trong việc giảm thiểu rủi ro công nghệ thông tin của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính

Giới thiệu BHTGVN Là một tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền Là một bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm tra giám sát quốc gia đối với khu vực cung cấp dịch vụ tài chính, hoạt động độc lập, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng Hoạt động của BHTGVN thực hiện theo quy định riêng của pháp luật và không chịu sự điều chỉnh của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC