Đồ án Xây dựng bộ chấ lưu 3 chức năng cho đèn neon sự cố

Sự phát triển của “Kỹ thuật chiếu sáng” đã mở rộng đáng kể các lĩnh vực ứng dụng của máy tính, đặc biệt trong đo lƣờng và điều khiển. Bộ biến đổi 3 tầng sử dụng cho ánh sáng sự cố là một ứng dụng rất cụ thể của việc khắc phục những sự cố trong việc chiếu sáng. Xuất phát từ những quan sát thực tế, em đã đƣợc thầy giáo dao cho đề tài tốt nghiệp: “ Xây dựng bộ chấ lưu 3 chức năng cho đèn neon sự cố”. Trong cuốn đồ án này em chình bày 3 chƣơng: Chương 1: Các loại đèn và các bộ chấn lƣu Chương 2: Bộ chấn lƣu 3 chức năng cho đèn neon sự cố Chương 3: Xây dựng mô hình bộ chấn lƣu sự cố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC