Đồ án Xây dựng bộ tách sóng DS-CDMA dùng mạng Nơron trên KIT DE2

Cấu trúc đồ án: Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ. Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ bao gồm các khối như: mã hóa nguồn, mã hóa kênh, điều chế, kênh truyền, giải điều chế, ghép kênh. Giới thiệu về nguyên lý trải phổ trực tiếp, các mã trải phổ và kỹ thuật trải phổ phân chia theo mã DS-CDMA. Chương 2: Các bộ tách sóng DS-CDMA Giới thiệu các tách sóng DS-CDMA: bộ tách sóng cổ điển Matched filter, bộ tách sóng giải tương quan (decorrelating detector), bộ tách sóng phương sai tối thiểu MMSE (Minimun Mean Square Error), bộ tách sóng tối ưu. Mô phỏng trên Simulink. Chương 3: Bộ tách sóng DS-CDMA dùng mạng nơron Giới thiệu tổng quan về mạng neuron nhân tạo: về mạng truyền thẳng và giải thuật lan truyền ngược, cấu trúc của bộ thu CDMA dùng mạng neuron, mô phỏng trên Simulink của Matlab. Chương 4: Xây dựng bộ tách sóng DS-CDMA dùng mạng neuron trên kit DE2 Giới thiệu công nghệ FPGA, kit DE2, bộ tách sóng cổ điển và bộ tách sóng dùng mạng neuron xây dựng trên kit DE2 Chương 5: Kết luận và hướng phát triển Tổng kết vấn đề nghiên cứu và hướng phát triển của đề tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC