Đồ án Xây dựng chương trình giáo dục môi trường hỗ trợ công tác giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường tại Thảo cầm Viên Sài Gòn

(Bản scan) Ô nhiễm môi trường là vấn đề bức thiết và nhức nhối của mọi quốc gia, mọi lãnh thổ và vùng kinh tế hiện nay. Nguyên nhân của tất cả sự suy thoái và ô nhiễm môi trường chủ yếu do nhận thức của con người chưa cao. Vì vậy, việc giáo dục nhân cách cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em là một biện pháp quan trọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC