Đồ án Xây dựng chương trình trợ giúp tìm việc làm cho người lao động

Một trong những vấn đề thiết yếu của con ngƣời là về vấn đề công ăn việc làm. Và việc làm là nhu cầu sống còn của ngƣời lao động. Nhƣng làm sao để ngƣời lao động có thể tìm đƣợc đúng việc bản thân mong muốn, thích hợp với năng lực, khả năng của mình. Đây là vấn đề không dễ giải quyết cho mỗi ngƣời lao động. Thời đại phát triển và vấn đề sử dụng máy tính với con ngƣời trở lên phổ cập. Họ tìm kiếm đƣợc các thông tin sức khỏe, giáo dục,.trên máy tính. Việc gi úp ngƣời lao động có thể dễ dàng tìm đƣợc việc cho mình tốt hơn, chính xác hơn cũng là vấn đề rất nhiều ngƣời quan tâm. Vì lý do này, đề tài ” Xây dựng chƣơng trình phầm mềm trợ giúp tìm việc làm cho ngƣời lao động” đã là đề tài mà tôi lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp. Hệ thống chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng cấu trúc. Chƣơng trình đƣợc phát triển thành công có thể đƣa vào sử dụng ở các trung tâm trợ giúp tìm việc làm cho ngƣời lao động. Với sự trợ giúp của chƣơng trình phần mềm này, các trung tâm tìm việc làm dễ dàng đảm nhận đƣợc trọng trách của mình và giảm đƣợc công sức lao động và chi phí. Ngƣời lao động và các tổ chức cần tuyển ngƣời cũng sẽ đƣợc hƣởng lợi từ nó: tìm đƣợc việc làm và tuyển đƣợc ngƣời nhanh chóng và tiện lợi. Đồ án gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1. Mô tả bài toán đặt ra và mô hình nghiệp vụ của nó. Chƣơng 2. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chƣơng 3. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kến trúc, thiết kế giao diện và các mô đun chƣơng trình. Chƣơng 4. Cài đặt hệ thống với ngôn ngữ VB và chạy thử nghiệm với các dữ liệu thu đƣợc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC