Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý học vụ với cơ sở dữ liệu phân bố dùng SQL sever 7.0

Điều khiển tập trung (centralized control) là một đặc điểm của cơ sở dữ liệu, toàn bộ dữ liệu được tập trung lại nhằm để tránh sự dư thừa dữ liệu, và được quản lý bởi người quản trị cơ sở dữ liệu. Chức năng cơ bản của người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA - database administrator) là bảo đảm sự an toàn của dữ liệu. Trong các cơ sở dữ liệu phân bố, vấn đề điều khiển tập trung không được nhấn mạnh. Nói chung, trong các cơ sở dữ liệu phân bố, sự điều khiển được thực hiện theo một cấu trúc điều khiển phân cấp bao gồm hai loại người quản trị cơ sở dữ liệu: (1) Người quản trị cơ sở dữ liệu toàn cục (global database administrator) là người có trách nhiệm chính về toàn bộ cơ sở dữ liệu phân bố. (2) Người quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ (local database administrator) là người có trách nhiệm về cơ sở dữ liệu cục bộ của họ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC