Đồ án Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC

Cùng với sự phát triển của các ngành kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điều khiển, ngành tự động hóa đã và đang đạt đƣợc nhiều tiến bộ mới. Tự động hóa không những làm giảm nhẹ sức lao động cho con ngƣời mà còn góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lƣợng sản phẩm. Chính vì thế tự động hóa ngày càng khẳng định đƣợc vị trí cũng nhƣ vai trò của mình trong các ngành công nghiệp và đang đƣợc phổ biến rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Không chỉ dừng lại ở đó, sự phát triển của tự động hóa còn đem lại nhiều tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày cho con ngƣời. Một minh chứng rõ nét chính là sự ra đời của những chiếc cửa tự động với nhiều tiện ích hơn, đa năng hơn. Để phục vụ tốt hơn nữa đời sống con ngƣời trong thời điểm xã hội ngày càng hiện đại và phát triển hiện nay, vẫn luôn đòi hỏi cải tiến hơn nữa công nghệ cùng những tính năng tiện ích cho những chiếc cửa tự động.Việc ứng dụng thành công các thành tựu của lý thuyết điều khiển tối ƣu, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính, công nghệ điện điện tử và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác trong những năm ngần đây đã đẫn đến sự ra đời và phát triển thiết bị điều khiển logic có khả năng lập trình ( PLC ). Cũng từ đây đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển. Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng trong năng lƣợng cơ và làm bộ não cho các bộ phận cần tự động hoá và cơ giới hoá. Do đó điều khiển logic khả lập trình ( PLC ) rất cần thiết đối với các kỹ sƣ cơ khí cũng nhƣ các kỹ sƣ điện , điện tử, từ đó giúp họ nắm đƣợc phạm vi ứng dụng rộng rãi và kiến thức về PLC cũng nhƣ cách sử dụng thông thƣờng. 2 Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đƣợc giao nhiệm vụ và nghiên cứu với đề tài: “Xây dựng mô hình điều khiển cửa cuốn tự động dùng PLC” Đây là một đề tài không hoàn toàn là mới nhƣng nó rất phù hợp với thực tế sản xuất hiện nay, càng đi sâu nghiên cứu càng thấy nó hấp dẫn và thấy đƣợc vai trò của nó trong việc điều khiển tự động. Xác định rõ nhiệm vụ của mình em đã cố gắng hết sức, tập trung tìm hiểu. Kết quả thu đƣợc chƣa nhiều do còn bị hạn chế về kiến thức, thời gian và kinh nghiệm nhƣng nó giúp em có thêm kiến thức mới để sau khi ra trƣờng có nền tảng tiếp cận đƣợc với công nghệ mới. Trong quá trình làm đồ án do trình độ hiểu biết của em có hạn, nên nội dung đồ án không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong đƣợc sự chỉ bảo góp ý của các thầy cô cũng nhƣ mọi ngƣời quan tâm đến vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đoàn Phong, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ chỉ bảo cho em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả các thày cô đã dạy dỗ em trong suốt bốn năm học vừa qua, nhờ các thầy cô, em mới có đƣợc kiến thức nhƣ ngày hôm nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC