Muối nguyên liệu từ kho chứa được đưa vào thiết bị hòa tan bằng băng tả i. Nước muối đi từ dười lên qua cột muối. Tiếp đó các iôn Ca2+, Mg2+, SO42- có ả nh hưở ng xấ u đế n quá trình điệ n phâ n đượ c kế t tủ a bằ ng Na2CO3, BaCl2, NaOH theo phương trình:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC