Độ tin cậy và tính xác thực của tài liệu điện tử

Một tài liệu buộc phải gắn với một hành động hay hoạt động được thực hiện bởi tổchức, cơquan, cá nhân. Hoạt động và chức năng mà hoạt động đó hỗtrợsẽquyết định nguồn gốc xuất xứcủa tài liệu, còn tài liệu sẽcung cấp bằng chứng vềhoạt động đó. Tất cảcác cơquan, tổchức đều cần đến tài liệu vềcác chức năng hoạt động của mình đểtiếp tục thực hiện các hoạt động, đểphục vụnhu cầu của công việc và đáp ứng những yêu cầu vềpháp lý và hành chính. Trong bối cảnh đó, mục đích chính của việc tạo lập và lưu giữtài liệu là đểcung cấp bằng chứng. Bằng chứng vềcác hoạt động và tác nghiệp là cần thiết đểminh chứng cho trách nhiệm của một cơ quan, tổchức hay cá nhân. Độtin cậy của một tài liệu chính là khảnăng của tài liệu đểlàm một bằng chứng đáng tin cậy. Vềbản chất, một tài liệu không thểtin cậy hơn so với bản thân tài liệu đó ởvào thời điểm nó được tạo ra. Vì vậy, trách nhiệm trực tiếp đểcó những tài liệu đáng tin cậy thuộc vềcơquan, tổchức hay cá nhân sản sinh ra tài liệu. Tuy nhiên, lưu trữcần cung cấp thông tin và hướng dẫn cho cơquan, tổchức hay cá nhân sản sinh ra tài liệu vềthực tiễn tốt nhất đểhọcó thểtạo ra những tài liệu đáng tin cậy. Tính xác thực của tài liệu dùng đểchỉsự bền vững qua thời gian của các đặc điểm ban đầu của tài liệu đó xét về khía cạnh bối cảnh, cấu trúc và nội dung. Một tài liệu xác thực là tài liệu giữlại được độtin cậy ban đầu (tính nguyên bản) của nó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC