Doanh nghiệp nhà nước nên nằm trong khuc vực công, nhưng một số quan điểm khác thì ngược lại Hay giải thích và trình bày quan điểm

Khu vực công là khu vực phản ánh hoạt động kinh tế chính trị được tiến hành bởi nhà nước. Đặc điểm của một cơ quan hay đơn vị được xếp vào khu vực công : •trong một chế độ dân chủ, những người chịu trách nhiệm lãnh đạo các cơ quan công lập đều trực tiếp hay gián tiếp được công chúng bầu ra hoặc được chỉ định. •Các đơn vị trong khu vực công được giao một số quyền hạn nhất định có tính chất bắt buộc, cưỡng chế mà các cơ quan tư nhân không thể có được. Khu vực công gồm: - hệ thống các cơ quan quyền lực : •Cơ quan lập pháp, tư pháp , và hành pháp từ trung ương đến địa phương •Hệ thống quốc phòng và các cơ quan an ninh •Hệ thống các đơn vị cung cấp dịch vụ công •Hệ thống cơ quan cung cấp an sinh xã hội - hệ thống các đơn vị kinh tế của nhà nước : •Các doanh nghiệp nhà nước •Các định chế tài chính •Ngân hàng trung ương •Các đơn vị được nhà nước cấp vốn hoạt động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC