Dự án Thúc đẩy lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu của nông nghiệp trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp địa phương tại tây bắc Việt Nam

Ảnh hưởng gia tăng của BĐKH đến nông nghiệp và sự suy thoái đất canh tác Các chính sách quốc gia và tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với BĐKH Các chính sách quốc gia và tỉnh về phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với BĐKH Các tiến bộ kỹ thuật và kiến thức bản địa về nông nghiệp thân thiện với BĐKH => Lồng ghép các hành động ứng phó trong kế hoạch KTXH cấp cơ sở

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC