Dự án xây dựng thư viện trường tiểu học Điền Hải

Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường, thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và thư viện, xây dựng thói quen tự học tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của nhà trường. Vì vậy việc xây dựng “Dự án thư viện trường Tiểu học Điền Hải” là yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC