Dự báo về tác động của tổ chức thương mại thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất

Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Xu thế này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt các quốc gia trước sự lựa chọn không dễ dàng: đứng ngoài xu thế đó thỡ bị cụ lập và tụt hậu, tham gia thỡ phải ứng phú với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiờn, xu hướng chung là các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trỡnh hợp tỏc và liờn kết khu vực, liờn kết quốc tế về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Điều đó cũng lý giải tại sao hầu hết các nước, kể cả các nước đang phát triển, thậm chí kém phát triển, cũng tham gia vào quá trỡnh hội nhập, từng bước chấp nhận những “ luật chơi” chung của các tổ chức khu vực và quốc tế. Trong xu thế chung này, khụng những cỏc khu vực, cỏc quốc gia mà cả cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nhất là những doanh nghiệp xuất nhập khõủ vừa và nhỏ ở mỗi quốc gia, mỗi vựng lónh thổ cũng chịu tỏc động trực tiếp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một yêu cầu được đặt ra vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp này là thích ứng được với những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, các hiệp định thương mại đa phương trong buôn bán quốc tế. Cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi chúng ta là thành viên chính thức của WTO trong tương lai gần. Chúng ta sẽ đứng trước cơ hội cũng như thách thức rất lớn nhưng chúng ta đó biết những gỡ và đó chuẩn bị những gỡ cho sự kiện này? Liệu những doanh nghiệp non trẻ của chúng ta có thể đứng vững trước những cơn bóo cạnh tranh từ cỏc nền kinh tế năng động khác? Với những kiến thức và hiểu biết của mỡnh, qua đề tài: ”Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam – Những giải pháp đề xuất” ,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC