Dự thảo đề cương Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016-2020

Nội dung trình bày I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN II. MỤC TIÊU III. CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN IV. MỘT SỐ NỘI DUNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC