Dự thảo khuyến cáo điều trị nhồi máu não (đột quỵ thiếu máu não)

LỜI MỞ ĐẦU ƒ Định nghĩa (WHO) ƒ Tầm quan trọng, tác hại của Đột quỵ ƒ Quan điểm về điều trị đột quỵ cấp tính vẫn còn nhiều tranh cãi để xác định giá trị khoa học của các nghiên cứu, người ta có thể chia thành 4 cấp độ Evidence Based Medecine (EBM)Evidence Based Medecine (EBM) • EBM I: có bằng chứng khoa học giá trị nhất, dựa trên thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên với cỡ mẫu phù hợp hoặc phân tích meta các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên. • EBM II: có bằng chứng khoa học giá trị trung bình (nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên đơn lẻ) • EBM III: có bằng chứng khoa học giá trị thấp (nghiên cứu bệnh-chứng hoặc nghiên cứu tại cộng đồng, nghiên cứu mô tả nhiều trường hợp đối chiếu với tiền sử (nhưng không ngẫu nhiên) hoặc so sánh với các kết quả của các thử nghiệm ngẫu nhiên khác. • EBM IV: thiếu bằng chứng khoa học, kinh nghiệm của cá nhân chuyên gia.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC