Dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cà Phê Iasao

Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt là lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết nhằm cung cấp thông tin chi phí thích hợp, hữu ích và kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp. Qua nghiên cứu tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cà phê IASAO, bài viết đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cà phê IASAO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC