Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí kinh doanh

Các nội dung chính 1 Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp X 2 Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh 3 Lập dự toán sản xuất kinh doanh 1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2. 1.1 Ý nghĩa tác dụng của dự toán sxkd - Lập dự toán sxkd là việc dự kiến( kế hoạch) những chỉ tiêu sxkd một cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể của DN - Ý nghĩa: . Cung cấp thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm giúp các nhà quản lý đưa ra dự định trong tương lai để đạt được mục đích đề ra -Là căn cứ đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự kiến, thấy được mặt mạnh và mặt tồn tại của DN - Là căn cứ khai thác các khả năng tiềm tàng về nguồn lực tài chính của DN 1.2 Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh tại DN Hệ thống dự toán gồm: a. Dự toán vốn bằng tiền b. Dự toán hàng tồn kho c. Dự toán sản lượng sản xuất sản phẩm, dịch vụ d. Dự toán chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ e. Dự toán tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ f. Dự toán chi phí bán hàng g. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp h. Dự toán kết quả sxkd i. Dự toán Bảng cân đối kế toán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC