1.1.Khái niiệm. 1.1.1. Đinh nghia FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. 1.1.2. Nguyên nhân hình thành đâu tư trưc tiếp nươc ngoai: -Chênh lêch về năng xuât cân biên cua vôn giưa cac nhà đâu tư. -Chu kỳ sản phẩm. -Lợi thế đăc biệt của các công ty đa quôc gia. -Tiêp cân thị trường và giảm xung đột thương mại. -Khai thác chuyên gia và công nghệ. -Tiêp cận nguôn taì nguyên thiên nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC