Giải pháp chống tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu

Quyết định 517/TCHQ ngày 17/06/2004 của tổng cục hải quan có đưa ra một sô giải pháp chống tiêu cực,giảm phiền hà,sách nhiễu,cải cách thủ tục hành chính như sau: I. GIẢI PHÁP THỨ NHẤT: Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ để mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc tác hại của tệ gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tự đấu tranh và kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chính mình, bảo vệ Ngành, quyết tâm ngăn chặn và chấm dứt tệ nạn này. II. GIẢI PHÁP THỨ HAI: Chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện quy trình thủ tục hải quan, lề lối làm việc ở Chi cục Hải quan, cơ quan tham mưu, giúp việc của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố. III. GIẢI PHÁP THỨ BA: Bố trí công chức nghiệp vụ ở các khâu trong quy trình thủ tục hải quan theo yêu cầu chuyên sâu, chuyên trách; phân công công việc cho công chức khách quan, vì việc mà bố trí cán bộ; có kế hoạch thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề nghiệp để mỗi cán bộ thật sự thuần thục trong công việc được giao. Kiên quyết không bố trí những người không có đủ trình độ, chuyên môn làm công tác nghiệp vụ. Một công chức nếu có 3 lần không giải quyết được công việc theo thẩm quyền, phải báo cáo cấp trên thì phải chuyển làm công việc khác có yêu cầu thấp hơn. Nếu để cán bộ yếu kém, làm sai, gây phiền hà, sách nhiễu thì công chức lãnh đạo, quản lý trực tiếp phải chịu kỷ luật nghiêm khắc về trách nhiệm, kể cả việc cách chức. IV. GIẢI PHÁP THỨ TƯ: Trang bị đủ phương tiện tối thiểu và cần thiết cho công chức làm việc tại các khâu nghiệp vụ của quy trình thủ tục hải quan: V. GIẢI PHÁP THỨ NĂM: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình của Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2004 – 2006 đã được Bộ Tài chính phê duyệt: VI. GIẢI PHÁP THỨ SÁU: Tăng cường tự thanh tra, kiểm tra của Hải quan các cấp để chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn sai phạm, tiêu cực của công chức Hải quan: VII. GIẢI PHÁP THỨ BẢY: Tổ chức phối kết hợp tốt với các cơ quan chức năng ngoài Ngành để chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và gắn với chống tiêu cực, tham nhũng, làm trong sạch nội bộ: VIII. GIẢI PHÁP THỨ TÁM: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong hệ thống Hải quan, của các Tỉnh ủy, Thành ủy nơi có lực lượng Hải quan trong cuộc đấu tranh chống gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức Hải quan và với các đối tác có liên quan Hải quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC