Giải pháp kinh tế để mở rộng mô hình công ty mẹ công ty con ở Việt Nam

Nền kinh tế hiện nay đang trên đà phát triển, nhưng sự phát triển đó thể hiện không đồng đều. Cụ thể là ở các nước phát triển thì nền kinh tế phát triển mạnh trong khi đó các nước đang và kém phát triển thì nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn và khoa học công nghệ. Vì vậy muốn đưa các nước kém và đang phát triển đi nên thì diều cần thiết cần có sự liên kết kinh tế giữa các nước kém và đang phát triển với các nước phát triển. Những nguyên nhân trên đã nói nên sự cần thiết phải có một mô hình kinh tế phù hợp mô hình công ty mẹ công ty con là một điển hình. Đây là một mô hình nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. - Một vấn đề đặt gia cơ bản hiện nay đó là: giải pháp kinh tế để mở rộng mô hình công ty mẹ công ty con ở Việt Nam. Một nước giầu tài nguyên và con người chúng ta có trí sáng tạo cao, muốn hoà nhập với thế giới để tiếp thu với nền khoa học hiện đại đồng thời phát huy tính sáng tạo. Chúng ta đã và đang thí điểm mô hình công ty mẹ công ty con trên một số doanh nghiệp ở các lĩnh vực dầu khí, điện lực và trên lĩnh vực thông tin. để việc thực hiện tốt mô hình công ty mẹ công ty con thì cần hiểu rõ mô hình công ty mẹ công ty con, đặc điểm điều kiện hình thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC